ಇಜ್ಞಾನ Ejnana

ಆರು ಸಾವಿರ ಪ್ರಬೇಧಗಳಷ್ಟು ಸಗಣಿ ದುಂಬಿಗಳಿವೆ.

ಸಗಣಿ ದುಂಬಿಗಳು, ಹಾಲುಹಾದಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಜಗತ್ತಿನ ಪಯಣ ವಿಸ್ಮಯಗಳು

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ

'ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕ' ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ 2007ರಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ

ವಿಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಕಿಟಕಿ

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಹಸಿರುಹಾವಿನ ಕುಲದ ಅಹೇತುಲಾ ನಸುಟಾ ಎನ್ನುವ ಹಾವೇ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಹಸಿರು ಹಾವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ!

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮೊದಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ 'ವಿಜ್ಞಾನ'ದ್ದು.

'ವಿಜ್ಞಾನ'ವೆಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ

ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸುಲಭ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು!

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com