ಇಜ್ಞಾನ Ejnana

ಕಾರಂತರು ರಚಿಸಿದ 'ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚ' ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲೊಂದು

ವಿಜ್ಞಾನಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾರಂತಜ್ಜ

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಆರ್. ಸತ್ಯ ಅವರು 'ತ್ರಿಮುಖಿ'ಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನಡೆದುಬಂದ ಹಾದಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ: ತಂತ್ರಜ್ಞರೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವ 'ತ್ರಿಮುಖಿ'

ಜಿ. ವಿ. ಅರುಣ

ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರವು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 'ನಿತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ' ಎಂಬ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಿಂದ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ 'ನಿತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ'

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

೧೯೩೯ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬೆಳ್ಳಾವೆಯವರ ಕೃತಿ 'ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ'

ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಪಿತಾಮಹ - ಬೆಳ್ಳಾವೆ ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪ

ಡಿ. ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಹೇಳುವುದಾದರೆ "ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವಿದ್ಯಾಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದವರ ಅಗ್ರಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು" ಬೆಳ್ಳಾವೆ ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪನವರು.

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com