ಪ್ರಶ್ನೆ-ಉತ್ತರ

ಪ್ರಶ್ನೆ-ಉತ್ತರ
ವೆಬ್ ಪುಟಗಳನ್ನು, ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯುಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು

ಯುಎಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು?

ವಿವೇಕ್ ಜಿ.

ಮೊದಲ ಮೆಸೇಜು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಯಾರು?

ಇಜ್ಞಾನ ತಂಡ

ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಬಳಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

COVID-19ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ವೈರಸ್ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಲು ಶರೀರದ ರಕ್ಷಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

COVID-19 ಹರಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಡಾ. ವಿ. ಎಸ್. ಕಿರಣ್

ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದು MOOCಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

ಓದಿ+ನೋಡಿ: MOOC ಅಂದರೆ ಏನು?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

COVID-19ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ವೈರಸ್ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಲು ಶರೀರದ ರಕ್ಷಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

COVID-19 ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?

ಡಾ. ವಿ. ಎಸ್. ಕಿರಣ್

ಪ್ರಶ್ನೆ-ಉತ್ತರ
ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com