ಕೊರೊನಾಲಜಿ

ಕೊರೊನಾಲಜಿ
ಕೋವಿಡಿಯಟ್ ಆಗದಿರೋಣ!

ಕೋವಿಡಿಯಟ್ ಆಗದಿರೋಣ!

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಹೈಜೀನ್ ಅಂದರೇನು?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಸೂಪರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಯಾರಿದು ಪೇಶೆಂಟ್ ಜ಼ೀರೋ?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಜ಼ೂನಾಟಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು

ಜ಼ೂನಾಟಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

SARI ಅಂದರೆ ಏನು?

SARI ಅಂದರೆ ಏನು?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಕೊರೊನಾಲಜಿ
ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com