ಇಜ್ಞಾನ Ejnana
www.ejnana.com

ಟೆಕ್‌ ಲೋಕ

ಟೆಕ್‌ ಲೋಕ
ತಮಾಷೆಗೆಂದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾದ ಸಂದೇಶಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಹರಡುವುದು ಅಪರೂಪವೇನಲ್ಲ

ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯ ಸಹವಾಸ

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ರೋಬಾಟ್‌ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಹುಷಾರು, ಫಿಶಿಂಗ್ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಡಿ!

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ

ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶದ ವಿಜ್ಞಾನ

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಷ್ಟೇ ಜತನದಿಂದ ಮೊಬೈಲನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ: ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳು

ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ