ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2011

ಇಮೇಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಾಲ್ಕು ದಶಕ

ಟಿ ಜಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಇಮೇಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು ಯಾರು? ಗಣಕಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಅನೇಕ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು.

ಹೌದು, ಇಮೇಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ; ಗಣಕಲೋಕದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಶ್ರಮದಿಂದ ವಿಕಾಸವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅದು.

ಆದರೆ ಇಮೇಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ - ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳಲ್ಲಿ @ ಚಿಹ್ನೆಯ ಬಳಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಇಂತಹ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು.

ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಈಗ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ.

ಇಮೇಲ್ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲ ಇಮೇಲ್ ಕ್ರಮವಿಧಿಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡದ್ದು ೧೯೬೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಇಮೇಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಪರಿಚಿತವಿರುವ ಇಮೇಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ: ಅಂದಿನ ಇಮೇಲೆ ಸಂವಹನ ಏನಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಗಣಕದ ವಿವಿಧ ಬಳಕೆದಾರರ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಲವರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ; ನಾವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶ ಸೇರ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಸೇರಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳು, ಧ್ವನಿಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬೇರೊಂದು ಗಣಕಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುವುದಂತೂ ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಿತ್ತು.

ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಗಣಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನುಬಹುವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು.

ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ತಂತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ರೇ ಟಾಮ್ಲಿನ್‌ಸನ್. ಎರಡು ಗಣಕಗಳ ನಡುವೆ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಕ್ರಮವಿಧಿ ರೂಪಿಸಿದ ಟಾಮ್ಲಿನ್‌ಸನ್‌ರನ್ನು 'ಇಮೇಲ್ ಪಿತಾಮಹ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳಲ್ಲಿ @ ಚಿಹ್ನೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಅವರದ್ದೇ ಸಾಧನೆ.

ಇಮೇಲ್ ಬೆಳೆದದ್ದು ಹೀಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಟಾಮ್ಲಿನ್‌ಸನ್ ಬಾಸ್ಟನ್ನಿನ ಬಿಬಿಎನ್ ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತರಜಾಲದ ಪೂರ್ವಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಅರ್ಪಾನೆಟ್‌ನ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಾಮ್ಲಿನ್‌ಸನ್ SNDMSG ಎಂಬ ಇಮೇಲ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ ಹಲವು ಇಮೇಲ್ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಂತೆ ಇದೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಗಣಕದ ಹಲವು ಬಳಕೆದಾರರ ನಡುವೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಇದರ ಜೊತೆಜೊತೆಗೇ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗಣಕಗಳ ನಡುವೆ ಕಡತಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡುವ ವಿಧಾನವೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಟಾಮ್ಲಿನ್‌ಸನ್ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇವೆರಡೂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಗಣಕಗಳ ನಡುವೆ ಇಮೇಲ್ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದರು; ಆ ಮೂಲಕ ಇಮೇಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

ಅಟ್ ಹುಟ್ಟು ಬೇರೆಬೇರೆ ಗಣಕಗಳ ನಡುವೆ ಇಮೇಲ್ ಸಂವಹನ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂತು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಟಾಮ್ಲಿನ್‌ಸನ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾದರು.

ಆತ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗಣಕದ ಕೀಲಿಮಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ೧೨ ವ್ಯಾಕರಣ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳ ಪುನರ್ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ ಟಾಮ್ಲಿನ್‌ಸನ್‌ಗೆ @ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತೋರಿತಂತೆ.

ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಆ ಸಮಯದ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲೂ ಆದೇಶದ (ಕಮ್ಯಾಂಡ್) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಅಲ್ಲದೆ @ ಎಂಬ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಕೆದಾರನ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಆತನ ಗಣಕದ ವಿಳಾಸದ ನಡುವೆ ಬಳಸಿದಾಗ "ಈ ಹೆಸರಿನ ಬಳಕೆದಾರ ಇಂಥ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಗಣಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ" ಎಂಬುದೂ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

ಟಾಮ್ಲಿನ್‌ಸನ್‌ನ ಯೋಜನೆಯಂತೆ @ ಚಿಹ್ನೆ ಬಹು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳ ಅಂಗವಾಯಿತು; ಆತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ tomlinson@bbn-tenexa ಎಂಬ ಈ ವಿಳಾಸ @ ಚಿಹ್ನೆ ಬಳಸಿದ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಇದೇ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬಳಸಿ ಟಾಮ್ಲಿನ್‌ಸನ್ ೧೯೭೧ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

ತಮಾಷೆಯೆಂದರೆ ಈ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾನೇನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಎಂಬುದು ಟಾಮ್ಲಿನ್‌ಸನ್‌ಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ! ನಾನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೊದಲ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅವರು ಆ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ 'qwertyuiop' ಅಥವಾ 'testing 1-2-3' ಎಂಬಂಥದ್ದೇನನ್ನೋ ಬರೆದಿದ್ದರಂತೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯, ೨೦೧೧ರ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ '@ ಜನಕ ಟಾಮ್ಲಿನ್‌ಸನ್' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ. ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ನೀಡಿರುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಟಾಮ್ಲಿನ್‌ಸನ್ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳಲ್ಲಿ @ ಚಿಹ್ನೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದನೇ ಹೊರತು ಆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನೇನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ. @ ಎಂಬ ಚಿಹ್ನೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

badge